Carneo Fit aplikácia

Carneo Fit aplikácia

Čo je CARNEO FIT aplikácia

Aplikácia CARNEO Fit slúži na prepojenie fitness náramkov CARNEO s vašim telefónom. Aplikácia združuje všetky údaje namerané náramkom a zobrazuje namerané údaje v štatistických grafoch. Tiež vyhodnocuje rôzne fyzikálne údaje ako sú stres, kardio index, BMI, vyhodnocuje kvalitu spánku a denne vás motivuje k lepším výkonom, aby ste žili zdravší, kvalitnejší život. Aplikácia disponuje históriou nameraných údajov, ktoré máte vždy k dispozícii. Pre nežné pohlavie je k dispozícii menštruačný kalendár s prognózou menštruačných dní a ovulácie, čím ženám pomáha pri plánovaní tehotenstva.

iOS verziaAPP store
Android verziaGoogle Play
Súbor .apk na stiahnutieDownload

VLASTNOSTI

 • Nastavenie osobného profilu s osobnými údajmi a dennými cieľmi.
 • Meranie prejdených krokov a vzdialenosti.
 • Meranie spálených kalórií.
 • Meranie úrovne stresu.
 • Meranie tepovej frekvencie.
 • Meranie okysličenia krvi.
 • Meranie krvného tlaku.
 • Meranie energie tela.
 • Meranie EKG a PPG.
 • Spánkový monitor.
 • Monitorovanie priebehu športových aktivít.
 • Meranie a výpočet kardio indexu.
 • Výpočet BMI indexu a jednotlivých zón srdcovej frekvencie.
 • Nastavenie upozornení pri dlhodobom sedení, notifikácií, budík.
 • Nastavenie automatického meranie tepu, tlaku a výstrahy pri prekročení hranice tepu.
 • Zdieľanie a porovnávanie športových aktivít s priateľmi.
 • Zmena štýlu ciferníka.

Upozornenie:
Jednotlivé funkcie sa môžu líšiť podľa typu používaného náramku. Po spárovaní náramku s aplikáciou sa Vám v aplikácii zobrazia iba funkcie, ktoré konkrétny náramok podporuje. Bližšie informácie o konkrétnych funkciách jednotlivých náramkov nájdete v popise daného náramku. Aplikácia zobrazuje a interpretuje informácie namerané náramkom. Pre aktuálnosť údajov zobrazených v aplikácii je nutná synchronizácia náramku a mobilného telefónu, počas ktorého dochádza k prenosu dát z náramku do aplikácie.

Osobný profil

Osobný profil a denné ciele

Osobný profil umožňuje zadať informácie o pohlaví, dátume narodenia, výške a váhe, z ktorých sa čerpá pri výpočte BMI indexu a zón srdcovej frekvencie. Hodnoty týchto faktorov majú informačný charakter pre efektívne nastavenie a sledovanie Vašej športovej činnosti pre dosiahnutie Vašich cieľov. Zároveň umožňuje nastavenie denného cieľa krokov, spálených kalórií, vzdialenosti a spánku, podľa Vašich aktuálnych potrieb.

Meranie prejdených krokov a vzdialenosti

V základnom zobrazení aplikácie Carneo Fit v hornej časti nájdete informáciu o aktuálnom počte prejdených krokov, vzdialenosti a spálených kalóriách aj s informáciou koľko Vám ešte chýba do splnenia Vášho cieľa pre konkrétny deň, mesiac alebo rok. Pre získanie detailného prehľadu, kliknite na graf „krokov“ a otvorí sa Vám prehľad s informáciami o počte prejdených krokov v jednotlivých časových úsekoch konkrétneho aj predchádzajúcich dní. Zároveň Vám zobrazí porovnanie vášho výkonu s ostatnými užívateľmi v porovnateľnom veku.

Meranie spálených kalórií

Na základe počtu prejdených krokov a podľa typu a dĺžky športovej aktivity, Vám aplikácia vypočíta približný počet spálených kalórii. Pre získanie detailného prehľadu, kliknite na graf „Kalórie“ a otvorí sa Vám prehľad s informáciami o počte spálených kalórií v jednotlivých časových úsekoch konkrétneho aj predchádzajúcich dní. Zároveň Vám zobrazí porovnanie spálených kalórií s ostatnými užívateľmi v porovnateľnom veku.

Úroveň stresu

Na základe nameraných dát náramkom v priebehu dňa, Vám aplikácia vypočíta úroveň stresu počas dňa aj Váš denný priemer. Východiskom je Vaša tepová frekvencia resp. jej odchýlka smerom nahor od Vašej dlhodobej kľudovej tepovej frekvencie. Zvýšená hodnota tepovej frekvencie počas športovej aktivity sa do merania stresu nezapočítava, nakoľko nemá negatívny ale pozitívny efekt na Vaše zdravie.

Úroveň stresu

Meranie tepovej frekvencie

Tepová frekvencia – počet úderov srdca za minútu, je dôležitý údaj, ktorého hodnota má vplyv na efektívne nastavenie tréningu či redukcie hmotnosti, podľa toho, aký cieľ chcete aktivitou dosiahnuť. Preto je sledovanie hodnoty tohoto faktora dôležitý počas Vašej aktivity, ale aj mimo nej. Aplikácia umožňuje, podľa typu použitého náramku, manuálne ale aj automatické meranie tepovej frekvencie v priebehu športovej aktivity aj mimo nej. Dokonca pri vyhodnotení tepovej frekvencie počas športovej aktivity Vám zobrazí koľko času ste v ktorej zóne srdcovej frekvencie strávili a tým pádom ako efektívna Vaša aktivita bola.

Meranie okysličenia krvi

Princíp pulznej oxymetrie je založený na zistení, že absorpcia svetla hemoglobínom závisí od jeho oxygenácie. Pulzný oxymeter je možné použiť na neinvazívne, rýchle a presné meranie hodnoty saturácie krvi kyslíkom. Normálne hodnoty saturácie krvi kyslíkom kolíšu medzi 93-99% (priemer 95%.

Meranie okysličenia krvi
Meranie krvného tlaku

Meranie krvného tlaku

Aplikácia umožňuje, podľa typu použitého náramku, manuálne ale aj automatické meranie krvného tlaku, ktoré následne zobrazí v prehľadnom grafe s nameranými hodnotami v priebehu dňa.

Všetky namerané údaje sú iba informačné a môžu sa líšiť od nameraných hodnôt profesionálnych prístrojov, preto ich nie je možné považovať za záväzné. Aplikácia funkciu merania tlaku zobrazí iba v prípade ak ňou disponuje konkrétny použitý náramok a v rozsahu funkcie použitého náramku.

Meranie energie tela

Graf zobrazuje hodnotu a priebeh energie vašeho tela počas dňa.

Meranie energie tela
Meranie EKG

Meranie EKG

Aplikácia umožňuje, podľa typu použitého náramku, meranie EKG, ktoré následne zobrazí v prehľadnom grafe s nameranými hodnotami vrátane záznamov z jednotlivých meraní.

Všetky namerané údaje sú iba informačné a môžu sa líšiť od nameraných hodnôt profesionálnych prístrojov, preto ich nie je možné považovať za záväzné. Aplikácia funkciu merania EKG zobrazí iba v prípade ak ňou disponuje konkrétny použitý náramok a v rozsahu funkcie použitého náramku.

Spánkový monitor

Spánok, jeho dĺžka a kvalita ma podstatný vplyv na zdravie človeka, zabezpečuje regeneráciu organizmu a jeho nedostatok môže spôsobiť celý rad zdravotných komplikácií. Preto je dôležité sledovať kvalitu a dĺžku Vášho spánku a jeho vyhodnocovanie z dlhodobej perspektívy. Aplikácia zaznamenáva a zobrazuje namerané údaje o Vašom spánku ako sú čas zaspania, čas prebudenia, trvanie spánku, počet prebudení a dĺžka hlbokého a ľahkého spánku. V aplikácii si môžete nastaviť denný cieľ spánku – jeho trvanie, odporúča sa 8 hodín.

Spánkový monitor

Monitorovanie priebehu športových aktivít

Zlepšenie kondície, redukcia hmotnosti alebo zvýšenie výkonnosti? Bez ohľadu na cieľ , ktorý chcete aktivitou dosiahnuť, je dôležité nastaviť k danému cieľu správnu taktiku a následne ju dodržiavať. Aplikácia Vám umožní sledovanie údajov Vašej športovej aktivity a jej následné vyhodnotenie v prehľadných grafoch a tým Vám pomôže dosiahnuť konkrétny cieľ efektívnejšie. Aplikácia zobrazí údaje o trvaní aktivity, prejdenej vzdialenosti, počte krokov, spálených kalóriách, priemernom tepe počas aktivity, počtu prestávok alebo tempa. V grafoch nájdete takisto informáciu o hodnote tepovej frekvencie v každej minúte Vašej aktivity alebo počte prejdených krokov, vzdialenosti či spálených kalórií. Zároveň vidíte údaj koľko času v rámci aktivity ste strávili v ktorej z piatich zón srdcovej frekvencie aj s informáciou o hodnote Vášho osobného maximálneho tepu. Pokiaľ ste pri meraní aktivity využili GPS náramku, alebo Vášho telefónu, tak Vám aplikácia zobrazí aj mapu s prejdenou trasou.

Meranie a výpočet kardio indexu

Kardio index je užitočným ukazovateľom toho, ako dobre funguje Vaše srdce. Čím je index Vášho srdca vyšší, tým je dlhšia jeho životnosť. Životnosť zdravého srdca je približne 3 000 000 000 úderov. Čím menej úderov za minútu potrebuje Vaše srdce na dopravu okysličenej krvi do celého tela, tým sa jeho životnosť predlžuje.

Meranie a výpočet kardio indexu
Výpočet bmi indexu a jednotlivých zón srdcovej frekvencie

Výpočet bmi indexu a jednotlivých zón srdcovej frekvencie

Index telesnej hmotnosti BMI je vzťahom medzi Vašou hmotnosťou a výškou a je najpoužívanejším ukazovateľom pri meraní obezity. Na základe Vašich personálnych údajov zadaných vo Vašom osobnom profile, Vám aplikácia vypočíta hodnotu Vášho BMI indexu vrátane informácie, či sa Vaša hmotnosť nachádza v rozmedzí ideálnej váhy resp. Vám vypočíta rozdiel o koľko je potrebná zmena aktuálnej telesnej váhy pre dosiahnutie ideálnej váhy. Takisto aplikácia na základe Vašich údajov z osobného profilu vypočíta Vašu maximálnu hodnotu tepovej frekvencie a z nej odvodí minimálne a maximálne hodnoty tepovej frekvencie pre jednotlivé zóny srdcovej frekvencie, ktoré nám určujú stupeň záťaže pri aktivite. Existuje 5 stupňov – zón srdcového zaťaženia a každý z nich má na telo iný vplyv. Napr. Pre spaľovanie tukov, teda znižovanie telesnej hmotnosti je ideálne čo najdlhšie 40-80 min. zotrvanie v zóne č.2, čiže v hodnotách 60-70% vašej maximálnej tepovej frekvencie. Popis jednotlivých zón, ako aj Vaše personálne hodnoty tepovej frekvencie pre jednotlivé zóny nájdete priamo v aplikácii. Zároveň Vám zobrazí porovnanie vášho BMI s ostatnými užívateľmi v porovnateľnom veku.

Nastavenie upozornení, notifikácií, budík

Aplikácia umožňuje, podľa typu použitého náramku, nastavenie rôznych upozornení, ako napríklad pri dlhodobom sedení, kde si môžete zvoliť časový interval kedy Vás náramok vibrovaním upozorní, že príliš dlho ste bez aktivity, prípadne Vás môže upozorniť na dodržiavanie pitného režimu. Takisto Vám umožňuje nastavenie budíka či notifikácií prichádzajúcich hovorov alebo správ, ktoré sa Vám budú zobrazovať na Vašom náramku.

Nastavenie upozornení, notifikácií, budík

Nastavenie automatického merania tepu, tlaku a výstrahy pri prekročení hranice tepu

Aplikácia umožňuje, podľa typu použitého náramku, nastavenie automatického merania tepu prípadne tlaku v určitých časových intervaloch v priebehu dňa aj mimo aktivity, aby ste mali prehľad o vývoji hodnôt v rámci bežného dňa. Umožňuje nastavenie spodnej a hornej hranice hodnôt tepu, pri prekročení ktorých Vás náramok upozorní vibrovaním. Takisto máte možnosť nastavenia osobného režimu pri meraní krvného tlaku, ktorý Vám umožňuje nastavenie presnej hodnoty krvného tlaku nameraného medicínskym prístrojom, čo pri následných meraniach umožňuje presnejšie výsledky meraní.

Zdieľanie a porovnávanie športových aktivít s priateľmi

Aplikácia Vám umožňuje porovnávanie jednotlivých údajov, alebo športových aktivít so svojimi priateľmi a navzájom sa tak motivovať k dosahovaniu lepších výsledkov.

Zdieľanie a porovnávanie športových aktivít s priateľmi

Zmena štýlu ciferníka

Každé hodinky obsahujú priamo v sebe určitý počet ciferníkov, ktoré máte možnosť zmeniť priamo v hodinkách. Aplikácia Vám poskytuje ďalšie množstvo ciferníkov nad rámec už obsiahnutých v hodinkách, vrátane možnosti vytvorenia vlastného štýlu ciferníka napríklad s použitím vlastnej fotografie a následne jednoducho ciferník odoslať do hodiniek.

Inteligentná váha CARNEO VITAL+

S inteligentnou váhou CARNEO VITAL+ budete mať prehľad nielen o vývoji vašej telesnej hmotnosti, ale aj o ďalších 7 dôležitých telesných parametroch, ktoré pomáhajú vytvoriť komplexný obraz o skladbe a kondícii vášho tela. Údaje o hmotnosti si môžete jednoducho porovnávať v anonymnej štatistike s ostatnými užívateľmi vo vašom veku pre ešte lepšiu motiváciu dosiahnuť optimálnu hmotnosť.

ZOZNAM VŠETKÝCH MERANÝCH PARAMETROV:
Hmotnosť, telesný tuk, hmotnosť kostí, BMI index, obsah vody v tele, množstvo svalov, bazálny metabolizmus, viscerálny tuk.

Inteligentná váha CARNEO VITAL+

Video návod