Dodacie podmienky

Dodacie podmienky eshopu

  1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie miesto dodania tovaru kupujúcemu uvedené v objednávke. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov alebo vlastnými prostriedkami predávajúceho, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený na odbernom mieste, ak nebude vyslovene dohodnuté inak.
  2. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru.
  3. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú prepravcom, prípadne za nedodanie tovaru zavinené zadaním nesprávnej dodacej adresy kupujúcim.
  4. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený a prelepený páskou. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky s tovarom a tieto potvrdiť svojím podpisom na prepravnom liste. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, ktorého prevzatie potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby bez vád, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.
  5. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.
  6. Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a daňový doklad - faktúru, ktorá zároveň slúži ako záručný list.